Η αίτηση απαλλαγής αφορά δικαιούχους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου.

Πριν τη συμπλήρωση της φόρμας διαβάστε προσεκτικά για τα ζητούμενα στοιχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να τα έχετε έτοιμα πριν την υποβολή.

Ο αριθμός παροχής όπως φαίνεται στον λογαριασμό ΔΕΗ/ΠΑΡΟΧΟΥ είναι της μορφής: a-xxxxxxxx-bb-c. Στο πεδίο πρέπει να καταχωρήσετε τα οκτώ (8) ψηφία μετά το πρώτο (τα ψηφία με x, όπως φαίνονται στο υπόδειγμα).

Μπορείτε να το βρείτε από την σελίδα του taxisnet και το αποθηκεύσετε ως pdf
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων .jpg, .png, .doc, .docx, .pdf, .xls και μέγιστο μέγεθος αρχείου 20MB

File name:

File size:

Ενδεικτικό κείμενο για την Υ/Δ: "Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που έχω υποβάλει στην αίτηση απαλλαγής που αφορά δικαιούχους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου σχετικά με την επιχείρηση με την επωνυμία XXXXX και ΑΦΜ ΧΧΧΧΧ η οποία έχει υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας https://apallagi-telon.crowdapps.net είναι αληθή.

Επισυνάψτε ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση. Για ευκολία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το gov.gr "

File name:

File size:

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων .jpg, .png, .doc, .docx, .pdf, .xls και μέγιστο μέγεθος αρχείου 20MB

File name:

File size:

File name:

File size:

File name:

File size:

Έχω ενημερωθεί για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων μου από το Δήμο, καθώς και για τα δικαιώματά μου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016/ΕΕ και αποδέχομαι τη χρήση των δηλωθέντων στην παρούσα προσωπικών δεδομένων μου από το Δήμο για το σκοπό της αξιολόγησης της σχετικής αίτησής μου, της εξυπηρέτησης και της εν γένει ενημέρωσής μου σε σχέση με το υποβληθέν δια της παρούσης αίτημά μου. Συγκατατίθεμαι να χρησιμοποιεί ο Δήμος τα παραπάνω στοιχεία μου με σκοπό την ενημέρωσή μου για όλα τα ανωτέρω ζητήματα